Wachtwoord vergeten?

Nieuws zoeken


       

Categorie

Periode

Sector

Alle nieuwsitems

15:39 | 25-06-2018 Column: Tenderkostenvergoeding: ook in het voordeel van de aanbestedende dienst

Een bekend knelpunt bij veel inschrijvers zijn de tenderkosten. Een inschrijver moet voor een inschrijving doorgaans tijd en kosten maken. Dat is natuurlijk deels “part of the deal”. Daartegenover staat een kans om

Bron: Infense advocaten
Lees meer

10:49 | 15-05-2018 Column: Mislukte aanbesteding ‘vrijbrief’ voor tijdelijke opdracht zonder aanbesteding

Het gebeurt nog al eens dat de looptijd van een lopende overeenkomst voor een overheidsopdracht voorbij is terwijl er nog geen nieuw aanbestedingsresultaat ligt op basis waarvan een aanbestedende dienst aanbestedingsrechtelijk gezien een nieuw contract mag gaan sluiten.

Bron: Infense advocaten
Lees meer

17:00 | 13-03-2018 Column: Woningcorporaties: in de greep van het Europese aanbestedingsrecht?

De woningcorporatiesector heeft er keihard voor gelobbyd. Het herziene overheidstoezicht op woningcorporaties, zoals dat sinds 1 juli 2015 volgt uit de Woningwet, mocht er onder geen beding toe leiden dat woningcorporaties onder de werkingssfeer van het Europese aanbestedingsrecht zouden raken. De praktijk in Nederland is al sinds jaar en dag dat woningcorporaties zelf bepalen hoe en met wie zij onderhandelen over de opdrachten die zij in de markt zetten.

Bron: Infense advocaten
Lees meer

17:00 | 12-09-2017 Column: De normaal zorgvuldige aanbestedende dienst

Van een inschrijver wordt veel verwacht. Hij moet redelijk geïnformeerd en normaal zorgvuldig zijn, weten hoe de markt werkt, wat de aanbestedende dienst wil, en dat vertalen in een goede inschrijving. Als expert is hij proactief, en meldt zo spoedig mogelijk onduidelijkheden of onvolkomenheden. Zo niet, dan valt hij immers al snel in het mes van het Grossmann-verweer: u bent te laat. Jammer, maar helaas.

Bron: Infense advocaten
Lees meer

08:00 | 07-06-2017 Column: Gedragsverklaring Aanbesteden van voor 1 juli 2016 niet meer geldig

Bij veel aanbestedingen verlangt de aanbestedende dienst dat een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) wordt ingediend. Deze GVA mag niet ouder zijn dan twee jaren. Door de herziening van de Aanbestedingswet per 1 juli 2016 kan het echter zo zijn dat een GVA jonger dan twee jaren, toch niet meer geldig is.

Bron: Infense advocaten
Lees meer

17:00 | 30-03-2017 Column: Het UEA als struikelblok

Sinds de invoering van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) ben ik al vaak gebeld met de vraag hoe dit document ingevuld moet worden. Want dat is een crime. Dat heeft u ongetwijfeld al gemerkt. De Eigen Verklaring die Nederland zelf had ontwikkeld en die gold voordat Europa er een maakte, was een stuk eenvoudiger. In feite hoefden inschrijvers alleen een handtekening te zetten. Voor aanbestedingen die na 1 juli 2016 zijn aangekondigd moet u alle vragen stuk voor stuk invullen en bevat het UEA diverse valkuilen.

Bron: Infense advocaten
Lees meer

14:00 | 07-11-2016 Column: over onredelijke risico-allocaties in het sociaal domein en het belang dat zorgaanbieders (tijdig) de tanden durven laten zien

We zagen er al meerdere van voorbij komen sinds de decentralisaties in de zorg: aanbestedingen waarbij gemeenten de verantwoordelijkheid en de risico’s voor de zorglevering onder Wmo 2015 of Jeugdwet in zeer vergaande mate doorleggen naar de zorgaanbieders. Het is een inkoopbeleid dat door gemeenten veelal wordt verdedigd met het argument dat de markt zelf het best in staat is om slimme, innovatieve en meer kostenefficiënte maatwerkvoorzieningen te bieden.

Bron: Infense advocaten
Lees meer

09:00 | 30-09-2016 Column: Een pluim op de hoed of een tik op de vingers. Gewekt vertrouwen kan soms het verschil maken.

Wie inschrijft op overheidsaanbestedingen, weet het. Het aanbestedingsrecht is onverbiddelijk streng. Niet-naleving van de aanbestedingsvoorwaarden, het kleinste gebrek in de inschrijving, kan al leiden tot uitsluiting, alle pijn en moeite van de voorbereiding ten spijt. De gedachte daarachter is dat het aanbestedingsrecht ziet op het handhaven van een gelijk speelveld, voor een zuivere concurrentiestrijd om de opdracht

Bron: Infense advocaten
Lees meer

17:00 | 17-07-2016 Column: Past performance: nieuwe uitsluitingsgrond. En selectiesystematiek?

Nu de Wet tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van de Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU per 1 juli 2016 in werking is getreden, zal het thema ‘past performance’ in aanbestedingen een (grotere) rol gaan spelen.

Bron: Infense advocaten
Lees meer

17:00 | 31-03-2016 Column: Gevolgen latere inwerkingtreding herziene Aanbestedingswet

De kogel is door de kerk: de herziene Aanbestedingswet 2012 treedt niet in werking per 18 april 2016. Dat had wel gemoeten, omdat dan de implementatietermijn voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen afloopt. Tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer van 9 maart jl. heeft minister Kamp aangegeven dat hij die datum niet gaat halen. De minister streeft er nu naar de wet per 1 juli 2016 in werking te laten treden.

Bron: Infense advocaten
Lees meer
© 2009-2018 TenderGuide®
Aanbestedingen bekijken op TenderGuide.nl
Gratis 50.000+ aanbestedingen bekijken!
zij gingen u al voor
JelleBijlsma Timing grondbankMiddenNederland VelopaOmniplay