Wachtwoord vergeten?

Algemene Voorwaarden

(v2.0 - ingaande per 25 mei 2018)
 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en (de levering en het gebruik van) de Dienst (tenderguide.nl), evenals op alle (rechts)handelingen die daaraan redelijkerwijs voorafgaan of mee samenhangen.

2. De Overeenkomst tussen TenderGuide BV en de Klant komt tot stand langs elektronische weg of welke weg ook, zodra TenderGuide BV de aanvraag heeft aanvaard. Iedere wijziging of aanvulling op de Overeenkomst dient schriftelijk te zijn overeengekomen.

3. De Overeenkomst wordt in geval van een Premium Account in beginsel aangegaan voor de duur van 12 maanden en wordt telkens stilzwijgend met een contractsperiode van 12 maanden verlengd. De Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voorafgaand aan de nieuwe contractsperiode.

4. De Klant is in geval van een Premium Account kosten verschuldigd voor het gebruik van de Dienst (tenderguide.nl). De betaling is telkens vooraf verschuldigd. TenderGuide BV is gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn alle door TenderGuide BV te maken (gerechtelijke) kosten verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen in rekening te brengen bij de Klant.

5. TenderGuide BV is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden in geval de Klant niet voldoet aan één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst of indien technische dan wel bedrijfseconomische omstandigheden daartoe noodzaken.

6. TenderGuide BV besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de Dienst (tenderguide.nl). Het is echter mogelijk dat de inhoud verouderd, incompleet of incorrect is. Aan de inhoud van de Dienst (tenderguide.nl) kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

7. TenderGuide BV is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst (tenderguide.nl) en alle mogelijke gevolgen daarvan voor de Klant. Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Dienst (tenderguide.nl) en is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle (rechts)handelingen en het nalaten van (rechts)handelingen op grond van teksten en gegevens verkregen via de Dienst (tenderguide.nl).

8. In geval van overmacht worden de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de zodanige overmacht. TenderGuide BV is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit een Overeenkomst, over te dragen aan derden.

9. Niets van de inhoud van de Dienst (tenderguide.nl) mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TenderGuide BV openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De Klant zal geen inbreuk maken op rechten van TenderGuide BV en zal de inhoud van de Dienst (tenderguide.nl) uitsluitend gebruiken binnen haar eigen organisatie in het kader van aanbestedingen.

10. Eventuele aanvullende voorwaarden van de Klant zijn niet bindend voor TenderGuide BV in het kader van de Overeenkomst.

11. TenderGuide BV behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat zij van kracht worden, bekendgemaakt. Een Klant, die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

12. Op deze Overeenkomst is alleen het Nederlands recht van toepassing.

       
 
 

 

© 2009-2018 TenderGuide®
Aanbestedingen bekijken op TenderGuide.nl
Gratis 50.000+ aanbestedingen bekijken!
zij gingen u al voor
vanDerHeide deHeer PitPoint wegenbouwlimburg